Bouwen en wonen

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant op de website overheid.nl.

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Controleer of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Bouwprojecten in de gemeente Beuningen

  Hier leest u meer over bouwprojecten in de gemeente Beuningen.

 • Duurzaam wonen

  Energiebesparende maatregelen in en rond uw woning zorgen voor meer wooncomfort en een lagere energierekening.

 • Honden in de gemeente

  In de gemeente Beuningen wonen honderden honden. Kinderen groeien er graag mee op en voor veel mensen brengt het veel gezelligheid in huis. Binnen onze gemeente hebben we verschillende regels en voorzieningen voor honden en hun bezitters. U vindt op deze pagina alles over: het uitlaten van uw hond, het opruimen van hondenpoep en hondenbelasting.

 • Inzage bouwtekeningen en bouwplannen

  Wordt er bij u in de buurt gebouwd? U kunt die plannen en tekeningen opvragen.

 • Kavel of groenstrook kopen

  Wilt u een kavel of een groenstrook grenzend aan uw eigen kavel kopen? Vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente.

 • Leges

  Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges betalen we de kosten die we maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

 • Monumentensubsidie

  Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 • Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen.

 • Rioolaansluiting

  Voor het lozen van vuilwater moet uw gebouw of woning een aansluiting hebben op het openbaar riool. De gemeente zorgt voor aansluiting van het privéterrein op het openbaar riool.

 • Sloop melden

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. 

 • Starterslening

  Een starterslening is een extra hypotheek van de gemeente (naast een andere hypotheek).

 • Toekomstbestendig Wonen

  Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren financiering krijgen voor het verduurzamen van het huis, het levensloopbestendig maken van de woning en asbestverwijdering.

 • Vergoeding planschade

  U kunt een verzoek tot tegemoetkoming in geleden planschade indienen bij de gemeente om de waardedaling of het inkomensverlies financieel te compenseren.

 • Welstand

  Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan heeft u ook een welstandsadvies nodig.

 • Wonen in de gemeente Beuningen

  In de gemeente zijn drie woningcorporaties die huizen verhuren aan particulieren.