Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Energiek Beuningen

Duurzame energie-opwek heeft een belangrijke rol in de energievisie Energiek Beuningen. Er is daarom gekeken naar locaties voor grootschalige duurzame energie in Beuningen. Het besluit van de gemeenteraad over het Locatieplan Zon & Wind van 9 april 2019 is leidend. Toen is besloten over de zones voor wind- en zonne-energie.

Nota inspraak en vooroverleg

Op dinsdag 22 september stemde het college in met de Nota inspraak en vooroverleg. Deze nota gaat over het voorontwerpbestemmingsplan Windpark. Deze lag samen met het concept milieueffectrapport (MER) ter inzage van 5 juni t/m 16 juli. In deze nota zijn alle ingekomen advies- en inspraakreacties gebundeld. In totaal ontving de gemeente 24 reacties. Dit waren reacties van particulieren en van overlegpartners zoals het Waterschap en andere gemeenten. Alle reacties zijn van een antwoord voorzien. In de Nota is aangegeven of de reactie leidde tot een aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan en het concept-MER. Als een reactie leidt tot aanpassing van het nog op te stellen bestemmingsplan, staat dat ook in de nota. 

Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen

Vanaf 5 juni tot 16 juli 2020 lagen het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen en het concept-milieueffectrapport (MER) het concept-milieueffectrapport (MER) ter inzage. Meer informatie op de website energiek.beuningen.nl 

Selectieleidraad Zonneparken Kommengebied

De selectieleidraad voor zon is klaar. In deze selectieleidraad staat waaraan initiatiefnemers moeten voldoen voor het inleveren van hun plan voor zonneparken. De selectieleidraad gaat alleen over zonneparken in het Kommengebied. Het locatieplan Zon & Wind is de basis voor de selectieleidraad (pdf, 1,3 mb) en de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen. De vragen die initiatiefnemers hebben gesteld zijn mét de antwoorden in een Nota van Inlichtingen (pdf, 81 kb).

Milieueffectrapportage windturbines

Op dit moment is de gemeente Beuningen bezig met de MER-procedure voor de windturbines, de milieueffectrapportage. Deze rapportage wordt opgesteld door het adviesbureau Bosch & Van Rijn. Zij onderzoeken de milieueffecten die windturbines hebben op de omgeving. Dit is een verplichte stap wanneer er plannen zijn voor het ontwikkelen van windturbines. De eerste fase van de MER-procedure bestaat uit het opstellen van de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de NRD wordt beschreven wát er onderzocht wordt in de MER. De NRD beschrijft de verschillende deelonderzoeken en de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd. De concept-NRD heeft als doel om alle belanghebbenden te informeren daarover en de plannen van het windpark. Daarom wordt de concept-NRD ter inzage gelegd voor 6 weken. Iedereen heeft dan de mogelijkheid de concept-NRD te lezen en een zienswijze daarop in te dienen.

NRD 

Vanaf 8 oktober 2019 lag de concept-NRD officieel ter inzage. Lees de concept-NRD digitaal (pdf, 2,2 mb). Het college van B&W heeft op 28 januari 2020 de ingediende zienswijzen behandeld en de nota van beantwoording (pdf, 1,2 mb) vastgesteld. In deze nota vindt u alle ingediende zienswijzen. In de nota staat óf en zo ja op welke manier een zienswijze wordt meegenomen in het MER. De concept-NRD die ter inzage lag, vormt samen met de nota van beantwoording de definitieve NRD.

Raadsconsultatiegroep MER

Op 9 april 2019 besloot de gemeenteraad om een ruimtelijke procedure te starten voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. De raad wil graag betrokken zijn bij het proces van het milieueffectrapport (MER). Er is een raadsconsultatiegroep die regelmatig wordt geïnformeerd over de actuele situatie. Alles wat besproken wordt in deze raadsconsultatiegroep is openbaar. De notulen van de raadsconsultatiegroep en eventuele presentaties van derden die tijdens de vergadering gegeven zijn vindt u hieronder.

Planning

De onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) zijn in volle gang. Op de planning (png, 84 kb) staat een aantal belangrijke momenten in de MER-procedure. Het MER wordt uiteindelijk gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de windturbines.