Energiek Beuningen

Duurzame energie-opwek heeft een belangrijke rol in de energievisie Energiek Beuningen. Er is daarom gekeken naar locaties voor grootschalige duurzame energie in Beuningen. Het besluit van de gemeenteraad over het Locatieplan Zon & Wind van 9 april 2019 is leidend. Toen is besloten over de zones voor wind- en zonne-energie.

Selectieleidraad Zonneparken Kommengebied

De selectieleidraad voor zon is klaar. In deze selectieleidraad staat waaraan initiatiefnemers moeten voldoen voor het inleveren van hun plan voor zonneparken. De selectieleidraad gaat alleen over zonneparken in het Kommengebied. Het locatieplan Zon & Wind is de basis voor de selectieleidraad en de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen. De selectieleidraad kunt u lezen via deze link.

Milieueffectrapportage windturbines

Op dit moment is de gemeente Beuningen bezig met de MER-procedure voor de windturbines, de milieueffectrapportage. Deze rapportage wordt opgesteld door het adviesbureau Bosch & Van Rijn. Zij onderzoeken de milieueffecten die windturbines hebben op de omgeving. Dit is een verplichte stap wanneer er plannen zijn voor het ontwikkelen van windturbines. De eerste fase van de MER-procedure bestaat uit het opstellen van de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de NRD wordt beschreven wát er onderzocht wordt in de MER. De NRD beschrijft de verschillende deelonderzoeken en de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd. De concept-NRD heeft als doel om alle belanghebbenden te informeren daarover en de plannen van het windpark. Daarom wordt de concept-NRD ter inzage gelegd voor 6 weken. Iedereen heeft dan de mogelijkheid de concept-NRD te lezen en een zienswijze daarop in te dienen.

Concept-NRD lezen

Vanaf 8 oktober ligt de concept-NRD officieel ter inzage. Vanaf dan heeft u t/m 18 november 2019 de tijd om de concept-NRD te lezen en een zienswijze in te dienen. Via deze link is de concept-NRD al digitaal te lezen. Ook kunt u de concept-NRD tijdens de inzagetermijn op papier inzien op het gemeentehuis. De gemeente organiseert daarnaast op 15 oktober een inloopavond in DROOM! in Beuningen. Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen en informatie ophalen over de concept-NRD. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur.

Reageren op de Concept-NRD

Wilt u een reactie geven op de concept-NRD? Dat kan door een zienswijze in te dienen. Hier heeft u tijdens de inzagetermijn van 8 oktober t/m 18 november 2019 de tijd voor. Stuur uw zienswijze naar gemeente@beuningen.nl onder vermelding van ‘Zienswijze NRD – Wind’. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Bel dan voor het maken van een afspraak naar 14 024. Heeft u een vraag over hoe u een zienswijze moet insturen? Kijk dan in het overzicht van veelgestelde vragen.
De zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien door het college van B&W. Reacties op de zienswijzen worden via een nota van beantwoording gegeven.

Raadsconsultatiegroep MER

Op 9 april 2019 besloot de gemeenteraad om een ruimtelijke procedure te starten voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. De raad wil graag betrokken zijn bij het proces van het milieueffectrapport (MER). Er is een raadsconsultatiegroep die regelmatig wordt geïnformeerd over de actuele situatie. Alles wat besproken wordt in deze raadsconsultatiegroep is openbaar. De notulen van de raadsconsultatiegroep en eventuele presentaties van derden die tijdens de vergadering gegeven zijn vindt u hieronder.

Planning

De onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) zijn in volle gang. Op de planning staat een aantal belangrijke momenten in de MER-procedure. Het MER wordt uiteindelijk gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de windturbines.