Energiek Beuningen

Duurzame energie-opwek heeft een belangrijke rol in de energievisie Energiek Beuningen. Er is daarom gekeken naar locaties voor grootschalige duurzame energie in Beuningen. Het besluit van de gemeenteraad over het Locatieplan Zon & Wind van 9 april 2019 is leidend. Toen is besloten over de zones voor wind- en zonne-energie.

Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen

Vanaf 5 juni ligt het voorontwerpbestemmingsplan Windpark Beuningen ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders gaf deze vrij voor inspraak. Ook het concept-milieueffectrapport (MER) ligt ter inzage. De inzageperiode duurt zes weken, tot en met 16 juli. Meer informatie op energiek.beuningen.nl 

Selectieleidraad Zonneparken Kommengebied

De selectieleidraad voor zon is klaar. In deze selectieleidraad staat waaraan initiatiefnemers moeten voldoen voor het inleveren van hun plan voor zonneparken. De selectieleidraad gaat alleen over zonneparken in het Kommengebied. Het locatieplan Zon & Wind is de basis voor de selectieleidraad en de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen. De selectieleidraad kunt u lezen via deze link. De vragen die initiatiefnemers hebben gesteld zijn mét de antwoorden in een Nota van Inlichtingen. Deze kunt u hier downloaden.

Milieueffectrapportage windturbines

Op dit moment is de gemeente Beuningen bezig met de MER-procedure voor de windturbines, de milieueffectrapportage. Deze rapportage wordt opgesteld door het adviesbureau Bosch & Van Rijn. Zij onderzoeken de milieueffecten die windturbines hebben op de omgeving. Dit is een verplichte stap wanneer er plannen zijn voor het ontwikkelen van windturbines. De eerste fase van de MER-procedure bestaat uit het opstellen van de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de NRD wordt beschreven wát er onderzocht wordt in de MER. De NRD beschrijft de verschillende deelonderzoeken en de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd. De concept-NRD heeft als doel om alle belanghebbenden te informeren daarover en de plannen van het windpark. Daarom wordt de concept-NRD ter inzage gelegd voor 6 weken. Iedereen heeft dan de mogelijkheid de concept-NRD te lezen en een zienswijze daarop in te dienen.

NRD 

Vanaf 8 oktober 2019 lag de concept-NRD officieel ter inzage. Via deze link is de concept-NRD digitaal te lezen.Het college van B&W heeft op 28 januari 2020 de ingediende zienswijzen behandeld en de nota van beantwoording vastgesteld. In deze nota vindt u alle ingediende zienswijzen. In de nota staat óf en zo ja op welke manier een zienswijze wordt meegenomen in het MER. De nota van beantwoording kunt u hier downloaden. De concept-NRD die ter inzage lag, vormt samen met de nota van beantwoording de definitieve NRD.

Raadsconsultatiegroep MER

Op 9 april 2019 besloot de gemeenteraad om een ruimtelijke procedure te starten voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. De raad wil graag betrokken zijn bij het proces van het milieueffectrapport (MER). Er is een raadsconsultatiegroep die regelmatig wordt geïnformeerd over de actuele situatie. Alles wat besproken wordt in deze raadsconsultatiegroep is openbaar. De notulen van de raadsconsultatiegroep en eventuele presentaties van derden die tijdens de vergadering gegeven zijn vindt u hieronder.

Planning

De onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) zijn in volle gang. Op de planning staat een aantal belangrijke momenten in de MER-procedure. Het MER wordt uiteindelijk gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de windturbines.