Omgevingswet

Hoe bereidt de gemeente Beuningen zich voor op de Omgevingswet?

Wanneer de wet er komt is nog niet duidelijk. Dat de wet er komt is zeker. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Tientallen wetten en heel veel regels worden samengevoegd in één wet. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Elke gemeente maakt een eigen visie voor de hele gemeente. De Omgevingsvisie gaat over alle beleidsterreinen die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. Over natuur, milieu, bouwen, verkeer, vervoer en wonen. Nu staan al die plannen nog in verschillende beleidsdocumenten. Denk aan een structuurvisie, een woonvisie, een mobiliteitsplan enzovoort. 

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie wordt een gebiedsgerichte visie. Uw leefomgeving staat centraal. Het gaat over wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook over een gezond en veilig leefklimaat. De Omgevingsvisie geldt straks voor de hele gemeente. Het is het beleid op hoofdlijnen voor de toekomst van de gemeente. 
De Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Woningbouw en voorzieningen
  • Gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid
  • Klimaat en energie
  • Milieu en leefomgeving
  • Economie en werkgelegenheid
  • Ruimtelijke kwaliteit en identiteit

In de gemeenteraad van september 2019 (agendapunt 7.06) heeft de raad het Koersdocument vastgesteld, de basis voor hoe we ons in Beuningen op de nieuwe wet voorbereiden. In de commissie Ruimte van 11 februari 2020 (agendapunt 7) werd een presentatie gegeven aan de raadscommissieleden over de Nota van Uitgangspunten. In deze nota staat hoe we in de gemeente Beuningen, samen met u, de Omgevingsvisie willen opstellen.

Denk mee over de Omgevingsvisie

Dit jaar stellen we de Omgevingsvisie Beuningen 2040 op. Graag horen we wat u vindt van uw leefomgeving. Wat heeft u nodig om bijvoorbeeld goed te kunnen wonen en werken in Beuningen? De gemeente vroeg via een ansichtkaart naar wat u het grootste pluspunt van de gemeente vindt en wat u nog mist. We kregen stapels post waarvoor dank! En ook via de website kwam een grote stroom 'digitale ansichtkaarten' binnen. Meer dan 1000 reacties waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We komen daar later op terug. 

Na de zomer komen we naar u toe om op schoolpleinen, bij de markt of bij de supermarkt met u in gesprek te gaan. Daarna organiseren we themabijeenkomsten met inwoners.

Bij het schrijven van de Omgevingsvisie nemen we uw ideeën en wensen voor de toekomst van de gemeente mee. Het concept - de Ontwerp Omgevingsvisie - ligt eind van dit jaar ter inzage. De gemeenteraad stelt het daarna vast.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan over de fysieke leefomgeving binnen het gehele grondgebied van de gemeente Beuningen. Het Omgevingsplan komt in de plaats voor de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid. 

Omgevingsvergunning

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat voor zoveel mogelijk activiteiten in de fysieke leefomgeving algemene regels gelden. Voor een beperkt aantal activiteiten moet een ‘omgevingsvergunning’ worden aangevraagd. Als een activiteit niet is toegestaan op basis van de regels in het Omgevingsplan, kunt u een vergunningsaanvraag indienen om de zogenaamde ‘buitenplanse omgevingsactiviteit’ mogelijk te maken. De gemeente weegt dan af of kan worden afgeweken van het Omgevingsplan. Het afwegingskader wordt onder andere gevormd door de Omgevingsvisie. De omgevingsvergunning kunt u straks digitaal aanvragen. En de tijd die de gemeente of een andere overheid nodig heeft om een aanvraag te behandelen wordt in vele gevallen korter. U weet dus vaak eerder of u de vergunning krijgt. Zelf een initiatief starten wordt makkelijker. 

Meer weten?

Kijk op het omgevingswetportaal. Daar staan animaties, uitleg en de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet.